EF

Competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació física

EF

Currículum d’educació física 2015

Currículum d’educació primària 2015

Document de competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació primària

Materials elaborats pel Departament d’Educació

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

EF

Totes les dimensions a cop d’ull. EF a la pàgina 8 – Document E0

https://docs.google.com/document/d/1e5B3WuN-e0rKEQU_ewm3vMRxrf-MC1kHCkF77d8Jonc/edit

Dimensió Activitat física. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/155Nl4R-BM38_DM_uGr6ImsoIeNbeOzHFahr2vVJXIhw/edit

Dimensió Hàbits saludables. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1xoVg8QSdyeh_mWx7QwM3ZZ6HkbCWKGySazNtehnvz4I/edit

Dimensió Expressió i comunicació corporal. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1tuV174ezjhNVHU_TT-yT_w1kv8eccczFS-W-s1gUjYE/edit

Dimensió Joc motor i temps de lleure. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1-qjeybKF7NLt03iDD8yy0QbKVFsAb1IIKJ8RHJRZYmc/edit

Decisions de l’equip docent de l’etapa en relació a l’educació física

Orientacions metodològiques – Document E19

https://docs.google.com/document/d/1LkbJLXtUdxwkLiS8_YdGn0OVjxpauiGZtKy9qZbXYkI/edit

Orientacions d’avaluació – Document E20

https://docs.google.com/document/d/16E-vhNKtGyZaR-PE_9R0Xp9Ofq2O7Z-yqEqKgXXTSRk/edit

Seqüenciació dels criteris d’avaluació – Document E21

https://docs.google.com/document/d/1OvZx12E7462kB3i9XxIEYNxiQymNisN6Eucb9bx6npk/edit

Currículum d’EF (2007)

Currículum d’educació primària (2007)