Nou currículum educació física primària vs currículum 2015

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015
Font: mouelcos.cat

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015. Amb motiu de l’aprovació a l’estat espanyol de la LOMLOE (Ley orgánica de modificación de la LOE) el currículum aprovat l’any 2015 ha quedat derogat i ha estat substituït per un nou currículum (DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica).

Aquest currículum podrà ser aplicat a partir del curs 2022-2023 en els cursos senars (1r, 3r i 5è de primària) i a partir del curs 2023-2024 també en els cursos parells (2n, 4t i 6è de primària).

Pel que fa a l’educació física a l’etapa de l’educació primària aquest nou currículum no representa un canvi profund en la manera d’abordar el treball de l’àrea, sinó més aviat un aprofundiment en aquest enfocament competencial ja introduït en el currículum de l’any 2015.

Sí que s’han produït canvis i modificacions en l’organització, la redacció i el nombre de competències, que abans eren anomenades bàsiques i ara són competències específiques de l’àrea i en els sabers, abans continguts.

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/bfdagk1eeds1of4ngqq0kfmxufzrrmvi

 

S’ha passat de vuit competències bàsiques graduades en tres nivells d’assoliment i agrupades en quatre dimensions a cinc competències específiques sense cap tipus de gradació.

Hi ha una continuïtat entre aquestes competències.

La competència específica 1 es correspon amb les competències 1 i 2 de la Dimensió activitat física del currículum 2015.

La competència específica 2 es correspon amb les competències 3 i 4 de la Dimensió hàbits saludables del currículum 2015.

La competència específica 3 es correspon amb les competències 5 i 6 de la Dimensió expressió i comunicació corporal i amb la competència 7 de la Dimensió joc motor i temps de lleure del currículum 2015.

La competència específica 4 es correspon amb la competència 8 de la Dimensió joc motor i temps de lleure del currículum 2015.

Com a novetat s’introdueix una nova competència específica 5 que inclou sabers relacionats amb la gestió emocional, l’autoregulació del comportament i habilitats socials en contextos de pràctica motriu. Aquests sabers estaven incorporats parcialment en la competència 6 de la Dimensió expressió i comunicació corporal i en la competència 7 de la Dimensió joc motor i temps de lleure del currículum 2015.

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/oi691esd2h0qleoo86xi2f68hfk9ulmx

 

S’ha passat de cinc blocs de continguts a cinc blocs de sabers reformulats completament. Han desaparegut els continguts clau associats a cada competència. Els sabers, abans anomenats continguts, estan organitzats en agrupacions.

El bloc Resolució de problemes en situacions motrius incorpora els sabers que intervenen en la pràctica de les activitats motrius com són la seva planificació i autoregulació, l’ús eficaç dels components qualitatius i quantitatius de la motricitat i els processos de creativitat motriu. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents dels antics blocs de continguts El cos: imatge i percepció i Habilitats motrius.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en tres agrupacions de sabers:

  • Resolució de reptes i projectes motrius
  • Esquema corporal
  • Habilitats motrius

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 1 Resoldre situacions motrius diverses de forma eficaç i creativa, articulant capacitats i habilitats motrius per donar resposta a projectes i pràctiques d’activitats físiques de la vida quotidiana.

El bloc Vida activa i saludable incorpora els sabers relacionats amb diferents comportaments i hàbits que poden contribuir al manteniment o a la millora del benestar físic, mental i social i a la identificació dels que poden perjudicar-lo. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents de l’antic bloc de continguts Activitat física i salut.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en dues agrupacions de sabers:

  • Hàbits saludables
  • Mesures de seguretat i primers auxilis

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 2 Desenvolupar un estil de vida actiu i saludable, incorporant la pràctica habitual d’activitats físiques i altres comportaments beneficiosos per a la salut durant la vida quotidiana per adquirir hàbits que contribueixin al benestar físic, mental i social.

El bloc Activitats motrius, culturals i expressives incorpora els sabers relacionats amb l’aprofitament del component lúdic, cultural i d’expressió i comunicació de l’activitat motriu des d’una perspectiva integradora. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents dels antics blocs de continguts Expressió corporal i El joc.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en dues agrupacions de sabers:

  • Joc
  • Expressió i comunicació corporal

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 3 Prendre part en activitats motrius individuals i col·lectives, de joc i d’expressió i comunicació corporal per integrar-les en el repertori motriu i afavorir les relacions interpersonals.

Els blocs Interacció amb l’entorn en el temps de lleure i Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius són una novetat i no tenen una correlació amb blocs de continguts del currículum 2015.

El bloc Interacció amb l’entorn en el temps de lleure incorpora els sabers relacionats amb l’aprofitament de les possibilitats que ofereixen des d’un punt de vista motriu i de manera sostenible el barri, el poble, la ciutat o el medi natural com una forma d’ocupació del temps de lleure.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en una sola agrupació de sabers:

  • Temps de lleure saludable

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 4 Valorar l’entorn com a espai de pràctica d’activitats físiques i d’ocupació del temps de lleure, utilitzant-lo de manera respectuosa i responsable per participar en la seva conservació i millora.

El bloc Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius incorpora els sabers relacionats amb l’acceptació d’un mateix i el desenvolupament de processos d’autoregulació de la resposta emocional de l’alumnat, l’adquisició d’habilitats socials, el foment de relacions constructives i inclusives i el rebuig a les conductes contràries a la convivència. Tot això en el marc de situacions derivades de la pràctica d’activitats físiques.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en dues agrupacions de sabers:

  • Gestió emocional
  • Habilitats socials

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 5 Mostrar comportaments i actituds empàtiques i inclusives en la pràctica d’activitats físiques emprant habilitats socials i processos d’autoregulació per fomentar la convivència.

 

Nou currículum educació física primària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/xkrnjrr0jh8zj2eekeg4p020mzcrvhpi

 

Els criteris d’avaluació segueixen estant distribuïts per cicles, però ara es vinculen, juntament amb els sabers, a les competències específiques i no als blocs de continguts com en el currículum 2015.

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació primària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació primària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació primària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació primària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació primària

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/d31prhj3f8mnv93rtxjfzkidkwl4wasb

 

Es manté el mateix marc horari mínim de 385 hores al llarg de l’etapa.

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *