Projecte #challenge_EF

Projecte #challenge_EF
Font: mouelcos.cat

Projecte #challenge_EF

En el projecte #challenge_EF, alumnes de cicle superior dissenyen els seus propis reptes físics a partir d’unes premisses acordades amb ells, practiquen per superar-los i se’ls intercanvien amb els seus companys, es graven per mostrar evidències que ho han aconseguit, editen i publiquen els seus vídeos per compartir-los a la xarxa amb tothom que els vulgui provar i s’incentiva a qui vulgui a proposar-ne de nous.

Aquest projecte s’està portant a terme a l’escola Agustí Bartra durant aquest curs i ha estat presentat a la jornada d’educació física que ha tingut lloc a INEFC Barcelona dissabte 14 d’abril de 2018.

http://blocs.xtec.cat/jornadamef

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Presentació

Per veure la presentació a pantalla sencera cliqueu damunt el quadre que hi ha a la part inferior. Quan aparegui la icona de la mà damunt les diapositives podreu accedir als enllaços externs de la presentació.

Projecte #challenge_EFProjecte #challenge_EF

 

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

L’escola i l’alumnat

L’escola Agustí Bartra és una escola pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Està situada al barri de Ca n’Anglada de Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental.

És un centre catalogat com de categoria 3, de màxima complexitat.

És una escola de doble línia:  compta amb sis grups d’educació infantil i tretze d’educació primària. La ràtio per aula és alta amb un total de vora 500 alumnes. La plantilla docent està formada per 36 mestres.

L’escola disposa de bones instal·lacions amb gimnàs cobert, vestidors i dutxes, pistes esportives, pati de sorra i porxo. A més, també disposa de quantitat i varietat de material d’educació física i d’espais per emmagatzemar-lo.

El lema de l’escola Agustí Bartra és “Junts fem persones”.

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Per què aquesta unitat didàctica o projecte?

Perquè els alumnes se l’han fet seu i per atzar

A través de Twitter vaig tenir coneixement d’una iniciativa d’una escola de Canadà que va llançar al món per quart any consecutiu la realització d’una sèrie d’exercicis físics amb la finalitat de promoure l’activitat física saludable i combatre el sedentarisme (50 Burpees, 30 Push-ups, 15 min Cardio, 3 min Planks, 50 Tricep Dips, 100 Squats, 100 Lunges).

Vaig proposar a l’alumnat de 5è la participació en aquesta iniciativa. Van participar realitzant els exercicis a l’escola durant les sessions d’EF i a casa al llarg d’una setmana i es van engrescar força. Un cop realitzats els exercicis, ho vam comunicar via xarxes socials a l’escola canadenca i ens van enviar un diploma acreditatiu.

Arrel d’aquesta activitat l’alumnat de 5è va proposar que fossin ells mateixos els que preparessin els seus propis reptes i els compartissin amb tothom que volgués a través de la xarxa.

Burp It On Challenge

https://www.mouelcos.cat/?p=87510

https://twitter.com/burp_it_on

Perquè respon als requeriments del currículum normatiu vigent

Currículum d’educació primària

https://app.box.com/s/xdxfxlzoucl2vv5cy1grkb52w3sp25d2

Criteris d’avaluació de cicle superior

https://app.box.com/s/hsi33pr0xz7hb8k1bkn1zjhz99zl4f9q

Criteris d’avaluació 3, 7 i 8.

  1. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se a diferents entorns i situacions de joc.
  2. Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves.
  3. Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

Continguts de cicle superior

https://app.box.com/s/uduvio2lojvdsuf1qzs19t1ku3im3571

El cos: imatge i percepció

  • Domini i control del cos en repòs i en moviment.
  • Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes.
  • Acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Habilitats motrius

  • Execució de les habilitats motrius bàsiques i específiques en entorns diversos amb eficiència i creativitat.
  • Disposició a participar en activitats diverses, amb acceptació de les diferències en el nivell de l’habilitat.
  • Utilització de les TAC per a la realització i la reflexió de la pràctica motriu.

Activitat física i salut

  • Utilització de materials i espais amb cura i respectant les normes.

Perquè és competencial

Per ajudar-nos a saber si una activitat, unitat o seqüència didàctica és competencial podem fer servir aquests dos documents.

Un document de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament que proporciona una sèrie d’indicadors per saber si una activitat, unitat o seqüència didàctica ha estat dissenyada per afavorir l’assoliment de les competències per part de l’alumnat. Aquests indicadors poden ser útils tant per revisar i adaptar les activitats, unitats o seqüències didàctiques que desenvolupem de manera habitual com per crear-ne de noves.

https://app.box.com/s/1zvf7zhe593oao0au02is00th3bc73ho

Un altre document que podem fer servir és una infografia publicada pel Departament d’Ensenyament que porta per títol “Un currículum competencial per a l’educació primària”. A les pàgines 13-14 s’hi recullen un total de disset característiques de les unitats didàctiques o dels projectes que afavoreixen l’assoliment de les competències.

https://app.box.com/s/i40v867z3lcoqyfccy3wechy7s3742gp

 

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Relació amb l’adquisició de les competències

El projecte #challenge_EF contribueix en primer lloc a l’assoliment de les competències bàsiques 1 i 2 de la dimensió activitat física de l’àmbit de l’educació física.

Àmbit de l’educació física

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-fisica.pdf

Dimensió activitat física de l’àmbit de l’educació física

https://app.box.com/s/i8v1x0hz797gb2wmyv6bkvvhs4fzyrod

També contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques d’altres àmbits.

Àmbit de l’educació en valors. Des de l’àmbit de l’educació física podem contribuir a que l’alumnat assoleixi la majoria de competències bàsiques de l’educació en valors.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-valors.pdf

Àmbit digital

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-digital.pdf

Àmbit lingüístic: llengua catalana

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast.pdf

Àmbit lingüístic: llengua anglesa

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr.pdf

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

L’activitat

El projecte #challenge_EF consta d’un total de sis sessions d’educació física (orientatives) més altres sessions de llengua, TAC i English.

http://blocs.xtec.cat/challengeef/files/2018/01/planificaciov1.png

Sessió 1

S’ha presentat el projecte, s’ha acordat amb l’alumnat les característiques dels reptes i s’han compartit objectius didàctics, criteris i instruments d’avaluació. També s’han fet els grups de treball.

Sessió 2-3-4.

S’han pensat, dissenyat, explicat, practicat, superat i enregistrat els diferents reptes físics.

Sessió 5-6

Els diferents grups s’han intercanviat, explicat i practicat els reptes físics que han preparat.

Vídeo de l’alumnat practicant el repte que ha preparat cada grup

https://www.youtube.com/watch?v=dgq2nl3NBzU

Vídeos d’exemple de l’explicació i la realització de dos dels reptes proposats

https://www.youtube.com/watch?v=z-qy2Olm6ww

https://www.youtube.com/watch?v=DraR-NGmYBE

Blog del projecte i recull de totes les explicacions i els reptes proposats

https://blocs.xtec.cat/challengeef

https://blocs.xtec.cat/challengeef/category/les-evidencies

Llengua

A l’aula s’ha elaborat la versió definitiva de l’esborrany de repte preparat durant les sessions d’EF.

TAC

A l’aula d’informàtica s’ha editat un vídeo per a cada repte físic a partir dels enregistraments fets durant les sessions d’EF: explicació i superació del repte.

La qualitat dels vídeos ha estat coavaluada a partir d’un full d’avaluació en el que també s’han recollit propostes de millora.

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

English

En aquests moments amb la mestra especialista d’anglès cada grup està preparant un nou vídeo explicatiu del seu repte físic en anglès.

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Com assegurem la participació de tot l’alumnat?

El projecte #challenge_EF és inclusiu en sí mateix ja que permet la participació de tothom independentment del seu nivell d’habilitat. No hi ha eliminacions, s’eviten esperes innecessàries i el temps de pràctica motriu és elevat.

Propostes obertes, flexibles i variades que es poden resoldre de maneres diferents.

Es crea un clima afectiu i positiu que afavoreix la motivació de l’alumnat.

S’estimula el treball col·laboratiu i estratègies cooperatives.

L’alumnat és protagonista del seu propi aprenentatge.

Es valora el procés i no només el resultat final.

A la infografia publicada pel Departament d’Ensenyament que porta per títol “Un currículum competencial per a l’educació primària” (pàgina 3) s’hi recullen un total d’onze principis de l’escola inclusiva. Aquests principis són un extracte de la publicació del Departament d’Ensenyament “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.

https://app.box.com/s/1rxg7on9qtb9adh2v81n51ze8lufw42u

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Com sabem que l’alumnat és conscient del seu aprenentatge?

La manera de saber si l’alumnat és conscient del seu aprenentatge és a través de l’avaluació: contínua, global, formativa i formadora.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge i centrada en l’adquisició i la consolidació de les competències d’àmbit, que són la concreció de les competències bàsiques.

L’avaluació ha de permetre que tant els mestres (avaluació formativa) com els alumnes (avaluació formadora), puguin identificar les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per assolir els objectius. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà.

En el projecte #challenge_EF l’avaluació té aquestes característiques:

Compartim amb l’alumnat objectius didàctics, criteris i instruments d’avaluació.

Acordem amb l’alumnat les característiques dels reptes. Base d’orientació. S’ha elaborat una base d’orientació per guiar el disseny i preparació dels reptes físics. L’alumnat ha omplert un full de planificació amb informacions del seu repte físic: títol, material necessari, elements d’educació física que inclouen, etc.

http://blocs.xtec.cat/challengeef/files/2018/01/challenge03.png

Autoavaluació. Diana d’avaluació. Al final de cada sessió de preparació dels reptes físics l’alumnat ha autoavaluat la seva participació fent servir com a instrument una diana d’avaluació.

http://blocs.xtec.cat/challengeef/files/2018/01/autoavaluaciov1.png

Coavaluació. Full d’avaluació. Cada grup ha coavaluat en les darreres sessions els reptes físics preparats pels companys a partir d’un full d’avaluació que recull indicadors basats en la base d’orientació creada durant la primera sessió.

http://blocs.xtec.cat/challengeef/files/2018/01/coavaluaciov1.png

A la infografia publicada pel Departament d’Ensenyament que porta per títol “Un currículum competencial per a l’educació primària” (pàgines 15 i 19) se sintetitza el paper de l’avaluació en el nou currículum competencial. I concretament a la pàgina 16 s’hi recullen un total de deu principis de l’avaluació formativa que han de permetre regular el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquests pàgines  són un extracte de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

https://app.box.com/s/zwnyr3vz0epdgmnlwouj64u2oc9lvd0l

Al document de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament que proporciona una sèrie d’indicadors per saber si una activitat, unitat o seqüència didàctica ha estat dissenyada per afavorir l’assoliment de les competències per part de l’alumnat. Aquests indicadors també fan esment a la manera com cal enfocar l’avaluació.

https://app.box.com/s/1zvf7zhe593oao0au02is00th3bc73ho

 

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

Quins canvis introduiries si tornessis a fer el projecte?

Canvis introduïts durant la realització del projecte

La mateixa dinàmica de l’activitat ha fet que s’hagin hagut de fer canvis en relació a la planificació prevista.

Assaig-error aplicació reptes. A l’hora de posar en pràctica els reptes dissenyats s’ha vist la necessitat de fer ajustaments, canvis en el disseny, el material utilitzat i la realització dels reptes. Això ha comportat haver de tornar a redactar-los i enregistrar-los.

Agrupació. Canvis en els grups de treball: separació i fusió de grups per espai, material o tipus de repte.

Canvis a introduir en futures aplicacions del projecte

Més exigència. Major nivell d’exigència en la superació dels reptes, major dificultat en el seu disseny i millor qualitat en la redacció i explicació.

Més flexibilitat. Més flexibilitat en l’ordre de les tasques: disseny, redacció, enregistrament explicació i realització del repte.

Més cooperació. Aplicació més formal dels principis de l’aprenentatge cooperatiu.

Més intercanvi. Assegurar la participació d’altres escoles per intercanviar els reptes dissenyats.

 

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

 

Enllaços als materials i recursos utilitzats durant aquesta presentació

Burp It On

https://burpiton4.weebly.com/

Currículum educació primària

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf

Full d’indicadors competencials de la Xarxa de competències bàsiques

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/f0b48627-bdc5-48e5-9b3c-4bceed129d61/Full-indicadors-unitats-competencials.pdf

Infografia Un currículum competencial per a l’educació primària

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/infografia-curriculum-primaria.pdf

Document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-educacio-fisica.pdf

Bloc projecte #challenge_EF

https://blocs.xtec.cat/challengeef

Projecte #challenge_EF

Font: mouelcos.cat

També us pot interessar

1 resposta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *