Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015
Font: mouelcos.cat

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015. Amb motiu de l’aprovació a l’estat espanyol de la LOMLOE (Ley orgánica de modificación de la LOE) el currículum vigent aprovat l’any 2015 ha quedat derogat i s’ha substituït per un nou currículum que s’ha aprovat en el DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Aquest currículum s’aplica a partir del curs 2022-2023 en els cursos senars (1r, 3r de secundària) i a partir del curs 2023-2024 també en els cursos parells (2n, 4t de secundària).

Pel que fa a l’educació física a l’etapa de l’educació secundària aquest nou currículum no representa un canvi profund en la manera d’abordar el treball de la matèria, sinó més aviat un aprofundiment en aquest enfocament competencial ja introduït en el currículum de l’any 2015.

Sí que s’han produït canvis i modificacions en l’organització, la redacció i el nombre de competències, que abans eren anomenades bàsiques i ara són competències específiques de la matèria i en els sabers, abans continguts.

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/m3i1f99taci7avvw34jw4iinpkia9smh

 

S’ha passat de vuit competències bàsiques graduades en tres nivells d’assoliment i agrupades en quatre dimensions a cinc competències específiques sense cap tipus de gradació.

Es podria establir una continuïtat entre aquestes competències del currículum anterior i l’actual.

La competència específica 1 es correspon amb les competències 1 i 2 de la Dimensió activitat física saludable del currículum 2015.

La competència específica 2 es correspon amb les competències 3 i 6 de la Dimensió esport del currículum 2015.

La competència específica 3 es correspon amb les competències 7 i 8 de la Dimensió expressió i comunicació corporal del currículum 2015.

La competència específica 4 es correspon amb les competències 5 i 6 de la Dimensió activitat física i temps de lleure del currículum 2015.

Com a novetat s’introdueix una nova competència específica 5 que inclou sabers relacionats amb la gestió personal i emocional, l’autoregulació del comportament i habilitats socials i valors en contextos de pràctica motriu. Aquests sabers estaven incorporats parcialment en la competència 4 de la Dimensió esport del currículum 2015.

 

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/18ry6o2r3zbnct6qft53vq7yd4y10pvm

 

S’ha passat de cinc blocs de continguts a cinc blocs de sabers reformulats completament. Han desaparegut els continguts clau associats a cada competència. Els sabers, abans anomenats continguts estan organitzats en agrupacions.

El bloc Vida activa i saludable incorpora els sabers relacionats amb la condició física, la pràctica d’activitat física regular i els hàbits saludables, que aborden els components de la salut física, mental i social a través de relacions positives en contextos de pràctica fisicoesportiva, rebutjant comportaments antisocials o contraris a la salut que poden produir-se en aquests àmbits. També incorpora els sabers associats a alimentació, ergonomia, descans, primers auxilis i prevenció de lesions, entre d’altres. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents de l’antic bloc de continguts Condició física i salut.

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 1 Adquirir un estil de vida actiu i saludable incorporant la pràctica d’activitats físiques i hàbits beneficiosos per a la contribució del benestar físic, mental i social.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en tres agrupacions de sabers:

 • Activitat física saludable
 • Hàbits saludables
 • Primers auxilis i prevenció de lesions

El bloc Resolució de problemes en situacions motrius incorpora els sabers relacionats amb l’ús eficient dels components qualitatius i quantitatius de la motricitat, la presa de decisions, els processos de creativitat motriu i la resolució de reptes i/o el desenvolupament de projectes motors. Aquests sabers han de desenvolupar-se en contextos molt variats de pràctica que han de respondre a la lògica interna de l’acció motriu des de la qual s’han dissenyat els sabers: accions individuals, cooperatives, d’oposició i de col·laboració-oposició. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents de l’antic bloc de continguts Esports.

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 2 Resoldre situacions motrius diverses vinculades amb activitats físiques, esportives i lúdiques per a la consolidació d’actituds de superació de reptes de la vida diària.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en tres agrupacions de sabers:

 • Esquema corporal
 • Habilitats motrius bàsiques i específiques (tècnica, tàctica i estratègia) per a la resolució de situacions motrius
 • Resolució de reptes i projectes motors

El bloc Activitats motrius, culturals i expressives incorpora els sabers relacionats amb els jocs i danses populars i l’expressió i comunicació corporal. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents dels antics blocs de continguts Expressió corporal i parcialment Activitats físiques recreatives, pel que fa a la part de jocs.

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 3 Prendre part en activitats motrius culturals i expressives valorant-les com a fenòmens socials per a integrar-les com a recursos comunicatius del cos i del moviment.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en dos agrupacions de sabers:

 • Jocs i danses populars
 • Expressió i comunicació corporal

El bloc Interacció amb l’entorn en el temps de lleure incorpora els sabers relacionats amb la interacció amb el medi natural i urbà des d’un triple vessant: el seu ús des de la motricitat, la seva conservació des d’una visió sostenible i el seu caràcter compartit des d’una perspectiva comunitària de l’entorn. Aquests sabers estan relacionats amb els continguts provinents de l’antic bloc de continguts Activitats físiques recreatives.

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 4 Planificar activitats físiques a l’entorn per a l’ocupació i gaudi del temps de lleure, de manera sostenible i segura.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en tres agrupacions de sabers:

 • Consum i conservació responsable dels recursos materials i d’espai
 • Normes i mesures de seguretat
 • Espais per a la pràctica esportiva en l’entorn proper

El bloc Valors, autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius és una és una novetat i no té una correlació directa amb blocs de continguts del currículum 2015. Incorpora els sabers enfocats al fet que l’alumnat desenvolupi els processos dirigits a regular la seva resposta emocional davant de situacions derivades de la pràctica d’activitat física i esportiva i al desenvolupament de les habilitats socials i el foment de les relacions constructives entre els participants en aquest tipus de contextos motrius.

Aquest bloc està estretament vinculat amb la competència específica 5 Aplicar habilitats socials i valors en la pràctica d’activitats físiques i esportives per al foment de la convivència i la cohesió social.

Els sabers d’aquest bloc estan organitzats en tres agrupacions de sabers:

 • Gestió personal i emocional
 • Habilitats socials i valors
 • Activitat física, gènere i discriminació

 

Nou currículum educació física secundària vs currículum 2015

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/qzicbp9kpp4qsw4e57ww5so8xqxqg9hd

 

Els criteris d’avaluació segueixen estant distribuïts per cicles, però ara estan vinculats a les competències específiques i no als blocs de continguts/sabers com abans.

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/v5hcnw7c4nsoo3fqho9rbmc4h51aisnf

 

Es manté el mateix marc horari mínim de 280 hores al llarg de l’etapa.

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *