Nova graella de programació anual curs 22-23

Nova graella de programació anual curs 22-23
Font: mouelcos.cat

Nova graella de programació anual curs 22-23

La nova graella de programació anual 22-23 permet obtenir una visió simplificada en un sol full i a nivell macro de la programació del curs.

A la nova graella de programació anual 22-23 es manté la informació referida al nombre de setmanes i sessions de cada trimestre i totals del curs i al lloc de realització de cada sessió (gimnàs o pista poliesportiva).

La nova graella de programació anual 22-23 és una versió actualitzada de graelles anteriors on s’incorporen les definicions dels nous blocs de sabers i el nou redactat de les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària.

Nova graella de programació anual curs 22-23

Font: mouelcos.cat

 

Nous blocs de sabers, abans blocs de continguts

REPM. Resolució de problemes en situacions motrius

Incorpora els sabers que intervenen en la pràctica de les activitats motrius com són la seva planificació i autoregulació, l’ús eficaç dels components qualitatius i quantitatius de la motricitat i els processos de creativitat motriu.

SALUT. Vida activa i saludable

Incorpora els sabers relacionats amb diferents comportaments i hàbits que poden contribuir al manteniment o a la millora del benestar físic, mental i social i a la identificació dels que poden perjudicar-lo.

ACTLCE. Activitats motrius lúdiques, culturals i expressives

Incorpora els sabers relacionats amb l’aprofitament del component lúdic, cultural i d’expressió i comunicació de l’activitat motriu des d’una perspectiva integradora.

ETLL. Interacció amb l’entorn en el temps de lleure

Incorpora els sabers relacionats amb l’aprofitament de les possibilitats que ofereixen des d’un punt de vista motriu i de manera sostenible el barri, el poble, la ciutat o el medi natural com una forma d’ocupació del temps de lleure.

AEIS. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius

Incorpora els sabers relacionats amb l’acceptació d’un mateix i el desenvolupament de processos d’autoregulació de la resposta emocional de l’alumnat, l’adquisició d’habilitats socials, el foment de relacions constructives i inclusives i el rebuig a les conductes contràries a la convivència. Tot això en el marc de situacions derivades de la pràctica d’activitats físiques.

 

Noves competències específiques, abans competències bàsiques d’educació física

C1. RESM

Resoldre situacions motrius diverses de forma eficaç i creativa, articulant capacitats i habilitats motrius per a donar resposta a projectes i pràctiques d’activitats físiques de la vida quotidiana.

C2. SALUT

Desenvolupar un estil de vida actiu i saludable, incorporant la pràctica habitual d’activitats físiques i altres comportaments beneficiosos per a la salut durant la vida quotidiana per a adquirir d’hàbits que contribueixin al benestar físic, mental i social.

C3. JOCEXP

Prendre part en activitats motrius individuals i col·lectives, de joc i d’expressió i comunicació corporal per a integrar-les en el repertori motriu i afavorir les relacions interpersonals.

C4. ETLL

Valorar l’entorn com a espai de pràctica d’activitats físiques i d’ocupació del temps de lleure, utilitzant-lo de manera respectuosa i responsable per a participar de la seva conservació i millora.

C5. HSOC

Mostrar comportaments i actituds empàtiques i inclusives en la pràctica d’activitats físiques, emprant habilitats socials i processos d’autoregulació per a fomentar la convivència.

Document editable en format de full de càlcul

https://app.box.com/s/bm42800pgzar0thg2sud8gsez9h4bdy5

 

Document en format PDF

https://app.box.com/s/m0guwaqg056c6tt67dwieb1r183u6cud

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *