Graella programació anual 2021-2022

Graella programació anual 2021-2022
Font: mouelcos.cat

Graella programació anual 2021-2022

Graella programació anual 2021-2022. Versió actualitzada al calendari del curs 2021-2022 d’una graella de programació anual de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària.

Permet tenir una visió macro de la nostra programació anual per comprovar si es treballen al llarg del curs totes les dimensions competències i els blocs de continguts que estableix el currículum vigent.

Graella programació anual 2021-2022
Font: mouelcos.cat

Dimensions:

 • AF: Activitat física
 • HS: Hàbits saludables
 • ECC: Expressió i comunicació corporal
 • JMTLL: Joc motor i temps de lleure

Blocs de continguts:

 • COS El cos: imatge i percepció
 • HM Habilitats motrius
 • SALUT Activitat física i salut
 • EXP Expressió corporal
 • JOC El joc

Competències:

 • Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques
 • Competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques
 • Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana
 • Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut
 • Competència 5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos
 • Competència 6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres
 • Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys
 • Competència 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.