Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE
Font: mouelcos.cat

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE. L’aprovació a l’estat espanyol de la LOMLOE (Ley orgánica de modificación de la LOE) ha suposat la redacció d’un nou currículum educatiu a Catalunya (DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica).

Pel que fa a l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària aquest nou currículum suposa una aprofundiment en l’aprenentatge competencial i una reorganització d’alguns elements de la seva arquitectura curricular.

En aquest apunt trobareu un document en el que es fa una comparació entre tres elements fonamentals del currículum 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE a fi i efecte de facilitar la transició de les programacions elaborades en base al currículum anterior i les elaborades a partir del nou currículum vigent:

 • Competències
 • Criteris d’avaluació
 • Sabers

Conclusions de la comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Competències

S’estableix una relació clara entre les competències bàsiques de la Dimensió activitat física del currículum 2015

 • Competència bàsica 1.Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.
 • Competència bàsica 2. Prendre consciència dels límits i possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.

i la nova Competència específica 1 Resoldre situacions motrius diverses de forma eficaç i creativa, articulant capacitats i habilitats motrius per donar resposta a projectes i pràctiques d’activitats físiques de la vida quotidiana.

 

S’estableix una relació clara entre les competències bàsiques de la Dimensió hàbits saludables del currículum 2015

 • Competència bàsica 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica física i en la vida quotidiana.
 • Competència bàsica 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

i la nova Competència específica 2 Competència específica 2. Desenvolupar un estil de vida actiu i saludable, incorporant la pràctica habitual d’activitats físiques i altres comportaments beneficiosos per a la salut durant la vida quotidiana per adquirir hàbits que contribueixin al benestar físic, mental i social.

 

S’estableix una relació clara entre les competències bàsiques de la Dimensió expressió i comunicació corporal del currículum 2015

 • Competència bàsica 5.Utilitzar els recursos expressius del propi cos per comunicar vivències, sensacions, emocions i idees.
 • Competència bàsica 6.Participar en activitats col·lectives de comunicació i expressió corporal per afavorir la relació amb els altres.

i la nova Competència específica 3. Prendre part en activitats motrius individuals i col·lectives, de joc i d’expressió i comunicació corporal per integrar-les en el repertori motriu i afavorir les relacions interpersonals.

A més, aquesta competència també estableix relació amb la competència 7 de la Dimensió joc motor i temps de lleure

 • Competència bàsica 7. Participar en el joc de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

 

S’estableix una relació clara entre la competència bàsica 8 de la Dimensió joc motor i temps de lleure del currículum 2015

 • Competència bàsica 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure i organitzar-ne la seva pràctica.

i la nova Competència específica 4. Valorar l’entorn com a espai de pràctica d’activitats físiques i d’ocupació del temps de lleure, utilitzant-lo de manera respectuosa i responsable per participar en la seva conservació i millora.

 

La nova Competència específica 5. Mostrar comportaments i actituds empàtiques i inclusives en la pràctica d’activitats físiques emprant habilitats socials i processos d’autoregulació per fomentar la convivència no té relació amb cap competència bàsica establerta en el currículum 2015.

 

Criteris d’avaluació

En el currículum 2015 hi havia un total de 25 criteris d’avaluació vinculats als continguts (8 per cicle inicial, 8 per cicle mitjà i 8 per cicle superior). En el nou currículum ha augmentat el nombre de criteris d’avaluació a 45 (15 per primer cicle, 15 per segon cicle i 15 per tercer cicle). Aquests criteris d’avaluació es poden repartir en els dos cursos que formen part de cada cicle (1r i 2n curs, 3r i 4t curs i 5è i 6è curs).

Aquests criteris d’avaluació estan vinculats a les competències específiques i això ha fet que hagin estat reformulats completament, dotant d’una major coherència al nou currículum.

És per això que en molts casos no es pot establir relació entre els criteris d’avaluació del currículum 2015 i 2022, com per exemple en els criteris d’avaluació de la Competència específica 4. Valorar l’entorn com a espai de pràctica d’activitats físiques i d’ocupació del temps de lleure, utilitzant-lo de manera respectuosa i responsable per participar en la seva conservació i millora.

En el currículum 2015 no hi havia continguts relatius a l’ocupació del temps de lleure (tot i que sí que hi havia una competència que hi feia referència) i és per això que no hi havia cap criteri d’avaluació associat.

Sabers

En el currículum 2015 hi havia un total de 92 continguts (26 per cicle inicial, 30 per cicle mitjà i 36 per cicle superior). En el nou currículum ha augmentat el nombre de sabers a 174 (58 per primer cicle, 58 per segon cicle i  58 per tercer cicle). Aquests sabers es poden repartir en els dos cursos que formen part de cada cicle (1r i 2n curs, 3r i 4t curs i 5è i 6è curs).

Els sabers també han estat reformulats completament, dotant d’una major coherència al nou currículum, tot i que sí que es poden establir algunes relacions entre els blocs de continguts del currículum 2015 i  els blocs de sabers del currículum 2022:

 • Els continguts dels Blocs El cos: imatge i percepció i Habilitats motrius estableixen relació amb els sabers del nou Bloc Resolució de problemes en situacions motrius.
 • Els continguts del Bloc Hàbits saludables estableixen relació amb els sabers del nou Bloc Vida activa i saludable.
 • Els continguts dels Blocs Expressió corporal i El Joc estableixen relació amb els sabers del nou Bloc Activitats motrius lúdiques, culturals i expressives.
 • A penes hi ha un contingut del Bloc El joc que pot establir relació amb els sabers del nou Bloc Interacció amb l’entorn en el temps de lleure. No hi havia en el currículum 2015 cap bloc de continguts associat al temps de lleure.
 • A penes alguns continguts aïllats de diferents blocs de continguts del currículum 2015 estableixen relació amb els sabers del nou Bloc Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

 

En resum

En el currículum 2015 hi havia una certa inconsistència en la relació entre els continguts i els criteris d’avaluació associats i les competències bàsiques. Especialment pel que fa a la Competència bàsica 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure i organitzar-ne la seva pràctica que no tenia cap criteri d’avaluació ni saber relacionat. Aquesta inconsistència ha quedat resolta amb el nou currículum 2022.

La redacció de competències, criteris d’avaluació i sabers era més simple en el currículum 2015, per contra en el nou currículum 2022 la redacció és més elaborada pel fet que s’han incorporat per a cada element:

 • Competències específiques. Capacitat (verb en infinitiu) + Saber (substantiu) + Finalitat (per a què).
 • Criteris d’avaluació. Capacitat (verb en infinitiu) + Saber (substantiu) + Context (a través de).
 • Sabers. Acció (verb substantivat) + Saber (substantiu) + Context (a través de).

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

Comparació currículum primària EF 2015 LOMCE i 2022 LOMLOE

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/pv5mewrqg64z097sewsq0w4qz8db1qyu

 

Conversor LOMCE-LOMLOE (EF ESO)

Recentment el grup #EFteam ha compartit a les xarxes socials un document per facilitar el pas dels elements curriculars de les programacions de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària basades en el currículum 2015 al nou currículum 2022. Aquest apunt està basat en aquesta idea d’instrument que pretén facilitar el pas de l’anterior al nou currículum, adaptat al currículum de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

https://drive.google.com/file/d/11rgClHr5QbflToQhBRomTYf9IXS-h-fm/view

 

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *