L’avaluació en l’àmbit de l’educació física

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física
Font: mouelcos.cat

L’avaluació en l’àmbit de l’educació física

Què diu el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària quant a l’avaluació en l’àmbit de l’educació física

Orientacions d’avaluació

Una visió competencial de l’aprenentatge comporta un canvi en el què, el com, el quan i el per què s’avalua. L’avaluació ha de ser útil als alumnes perquè siguin conscients i reflexionin sobre el seu aprenentatge, i perquè intervinguin en la recerca de solucions a les seves dificultats. L’objectiu d’aquesta avaluació és promoure la implicació de l’aprenent en el seu procés d’aprenentatge i ajudar-lo a ser més autònom.

Per aconseguir-ho primer caldrà planificar com es compartiran els objectius amb els alumnes. Alguns instruments per fer-ho poden ser els anomenats KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) o la realització d’activitats per identificar els coneixements previs.

Després caldrà compartir els criteris d’avaluació amb l’aprenent i comprovar que se’ls ha fet seus. En algunes ocasions poden ser els propis alumnes els que, de manera consensuada amb el mestre, concretin aquests criteris i escullin o dissenyin els instruments per avaluar-los.

Els alumnes perceben el que és important d’aprendre a partir del que els mestres valoren, no tant amb paraules, sinó quan proposen activitats concretes per avaluar aprenentatges i quan apliquen uns determinats criteris d’avaluació.

Caldrà utilitzar diferents instruments d’avaluació: rúbriques (matriu que explicita els criteris de realització i els criteris de resultats concretats en indicadors), llistes de control, registres d’observació, preguntes i respostes orals, treballs individuals i en grup, exposicions orals, investigacions, diaris individuals i d’aula (a través d’ells els alumnes expressen el que creuen que han après i també les seves dificultats), proves escrites, etc., així com variar els agents que hi intervenen a través de l’autoavaluació, la coavaluació i l’heteroavaluació.

És important fer conscients els alumnes de la importància d’aprendre de l’error. Només pot corregir els errors qui els ha comès a partir, això sí, de l’ajuda que proporcionen els que ensenyen i els companys. D’aquesta manera l’avaluació té un efecte important en l’augment de la motivació i autoestima dels alumnes, ja que els ajuda a entendre millor les pròpies dificultats i a trobar camins per millorar.

En definitiva, l’avaluació ha de servir als mestres i als alumnes per detectar què es pot millorar, així com per regular i retroalimentar tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: mouelcos.cat

Què diu el Document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física a l’etapa primària quant a l’avaluació

Dimensió activitat física

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats d’avaluació que l’alumne pugui resoldre de manera oberta i variada. Seran activitats que impliquin la utilització d’habilitats motrius bàsiques de manera separada o combinada i amb diferents nivells d’execució. L’organització del grup per estacions (racons, petits grups, circuits) facilitarà al mestre l’observació de les accions individuals de cada alumne. Un dels instruments que poden ser útils per compartir els criteris d’èxit en la consecució d’una activitat d’avaluació entre els mestres i els alumnes i per evidenciar el progrés qualitatiu individual és la rúbrica: matriu que explicita els criteris de realització i els criteris de resultats concretats en indicadors.

S’han de prioritzar activitats d’avaluació que estimulin la superació i la millora personal i no classifiquin els alumnes per mitjà de la comparació o de les possibilitats de triomf sobre els altres. En aquest sentit, difícilment podem avaluar aquesta competència amb l’ús de tests estandarditzats.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació. Aquests indicadors es formulen com a conductes objectives i observables a partir de les quals es poden considerar assolits els tres nivells de la competència. Sempre es redacten en positiu i es formula un indicador per a cada conducta. És una proposta oberta que pot ser modificada o ampliada segons les característiques dels alumnes avaluats. Aquests indicadors també poden ser útils per a la confecció de rúbriques d’avaluació

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats d’avaluació que permetin evidenciar el grau de coneixement que l’alumne té dels seus límits i de les seves possibilitats en la realització d’activitats físiques. En aquest sentit, la comparació de les activitats dutes a terme per diferents alumnes no és vàlida per assignar-hi un nivell inferior o superior de la consecució de la competència. Caldrà, doncs, establir indicadors el més objectius possibles que permetin al mestre fer propostes de millora i a l’alumne regular el seu aprenentatge.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Dimensió hàbits saludables

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats d’autoavaluació i coavaluació amb indicadors objectius que siguin útils per avaluar un procés, ja que cal recordar que considerem hàbits els costums i comportaments que es van produint i repetint regularment i no de manera esporàdica. Unes altres activitats per avaluar aquesta competència poden ser les simulacions, la creació i/o la visualització d’imatges, vídeos, infografies o presentacions que facilitin als alumnes identificar-se o no amb els comportaments que es representen.

Uns altres instruments per avaluar aquesta competència poden ser les simulacions o la visualització de vídeos o imatges que faciliten als alumnes identificar-se o no amb els comportaments que es representen. També es poden aprofitar aquestes activitats per generar debats en els quals es demana als alumnes que argumentin els seus posicionaments.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats que comprovin el coneixement que disposa l’alumne entre la pràctica habitual d’activitat física i els beneficis per a la salut. A l’igual que a la competència 3 algunes d’aquestes activitats poden ser les simulacions o la visualització de vídeos o imatges que faciliten als alumnes identificar-se o no amb els comportaments que es representen. També es poden aprofitar aquestes activitats per generar debats en els quals se’ls demani que argumentin el seus posicionaments.

Un altre tipus d’activitat podria ser fer un diari de l’activitat física que es fa cada dia i comprovar si és suficient (per als infants es recomana un mínim de 60 minuts cada dia) i si es podria augmentar amb el canvi d’algunes conductes o hàbits: caminar, córrer, anar amb bicicleta o amb patinet a l’escola, gronxar-se, saltar, ballar, saltar a la corda, jugar amb la pilota, jugar a la xarranca o a fet i amagar, fer activitats extraescolars, pujar i baixar esca-les, anar d’excursió…

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Dimensió expressió i comunicació corporal

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats d’expressió corporal en les quals s’expressin emocions i idees, combinant els recursos expressius del cos de manera creativa i desinhibida. L’expressió corporal es podrà desenvolupar, si es vol, amb suport musical o altres tipus de materials. L’ús dels recursos expressius del cos hauria de poder ser lliure o dirigida pel mestre.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència, cal observar com actua l’alumne en la seva relació amb els altres en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal.

Una proposta per facilitar aquesta tasca és la filmació i la posterior reflexió durant les activitats per part del mateix alumne, del mestre o d’un company del grup. S’ha de propiciar una crítica constructiva i facilitar instruments d’autoavaluació i coavaluació que ajudin a millorar les representacions i coreografies pròpies i les dels altres.

Cal tenir en compte que no hem d’avaluar només l’execució, sinó tot el procés i que és fonamental valorar la part actitudinal de l’alumne per tal d’afavorir la participació, el respecte, la cooperació i l’autosuperació. L’objectiu d’aquesta competència no és formar artistes, sinó persones que siguin capaces de treballar de forma cooperativa des del respecte i a través del cos. Totes les activitats proposades s’han de poder planificar i avaluar.

Per poder dur a terme activitats d’aquesta competència cal dedicar-li un mínim de sessions consecutives i organitzar els alumnes en grups heterogenis i estables per tal d’afavorir les relacions, una bona compenetració entre els membres del grup i permetre que cadascú pugui aportar les seves potencialitats.

També cal donar importància a la planificació, oferint instruments que facilitin la realització de la tasca als alumnes, com poden ser l’ús de fitxes de planificació que recullin aspectes com ara qui som, què sabem fer cadascú, què volem aconseguir com a grup, quin material necessitarem, com ho farem, quin calendari ens marquem…

Un bon instrument per documentar i avaluar aquesta competència pot ser la utilització d’un blog en el qual es recullin articles amb reflexions, fotografies, vídeos… que evidenciïn el procés que s’ha dut a terme des de l’inici fins a la finalització d’una activitat col·lectiva d’expressió i comunicació corporal, que relati la relació que s’ha establert entre els membres del grup, els possibles problemes que s’hagin generat amb els companys i com s’han resolt i les sensacions i emocions que ha provocat la realització d’aquesta activitat col·lectiva.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Dimensió joc motor i temps de lleure

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys

Orientacions per a l’avaluació

Per avaluar aquesta competència es proposaran activitats en què el docent o l’alumne pugui observar la capacitat de participació en el joc. Per fer-ho es poden utilitzar instruments d’autoavaluació i coavaluació que recullin aspectes en relació amb la participació activa, la cooperació amb els companys, el respecte vers les normes, la capacitat per resoldre els possibles conflictes i per afavorir la participació de tothom, etc.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

Competència 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure

Orientacions per a l’avaluació

Un instrument per avaluar aquesta competència pot ser l’ús de la carpeta d’aprenentatge.

La carpeta d’aprenentatge facilita a l’alumne fer evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps per mitjà del recull raonat d’evidències d’aprenentatge. La carpeta d’aprenentatge permet recollir les diferents activitats que fa l’alumne al llarg de l’aprenentatge d’una unitat didàctica o projecte, els seus objectius i les reflexions sobre el que encara no sap prou bé, què farà per revisar els errors i què va millorant a mesura que avança en el coneixement. Pot incloure també els resultats de les activitats d’avaluació amb finalitat qualificadora i qualsevol altra evidència de l’aprenentatge i, a partir de totes les dades recollides, es pot deduir la qualificació final que acredita els aprenentatges, que té la qualitat de ser molt transparent per a l’alumnat. El contingut pot ser qualsevol producció que s’hagi dut a terme, individualment o en petit grup, acompanyada d’una reflexió personal del tipus diari de classe. És idoni que inclogui la visió inicial dels objectius del treball que s’ha de fer, bases d’orientació que explicitin l’anticipació de l’acció (què caldrà fer o pensar per fer un determinat tipus de tasques), mapes conceptuals que organitzin les relacions entre els principals conceptes, i contractes o altres instruments que explicitin la representació que es fa l’alumne dels criteris d’avaluació.

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’ofereixen a continuació.

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

L'avaluació en l'àmbit de l'educació física

Font: Departament d’Educació

 

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària quant a l’avaluació en l’àmbit de l’educació física

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf

 

Document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-fisica/

 

El currículum a l’escola i a l’aula

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *