Com contribueix l’EF a l’assoliment de les competències clau?

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?
Font: Departament d'Educació

Com contribueix l’EF a l’assoliment de les competències clau?

Com contribueix l’EF a l’assoliment de les competències clau? Cada vegada que s’aprova una nova llei orgànica d’educació en l’àmbit estatal s’han de redactar els decrets que la desenvolupen en cada territori. És per això que l’aprovació per part de l’estat espanyol de la LOMLOE ha suposat que a Catalunya s’hagi aprovat un nou currículum.

Els elements del nou currículum són les competències clau i el perfil competencial de sortida, les competències específiques de les àrees o matèries, els criteris d’avaluació, els sabers i les situacions d’aprenentatge. Un aspecte important a destacar del nou currículum és la vinculació directa entre els criteris d’avaluació i les competències específiques de les àrees i matèries. Aquests criteris indiquen l’assoliment dels aprenentatges de l’alumnat desenvolupats en les diferents situacions d’aprenentatge i són el referent de l’avaluació.

En aquest apunt ens centrarem en tractar d’analitzar de quina manera les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària, i en part també les de l’etapa de l’educació secundària, contribueixen a l’assoliment de les competències clau definides a través dels seus indicadors operatius. Per fer-ho establirem vincles entre competències específiques, criteris d’avaluació, indicadors de competències clau i competències clau.

 

Competències clau i perfil competencial de sortida

El perfil competencial de sortida de l’alumnat en finalitzar l’ensenyament bàsic identifica i defineix les competències clau que s’espera que l’alumnat hagi desenvolupat en completar aquesta fase del seu itinerari educatiu.

El referent de partida per definir les competències clau recollides en el perfil competencial de sortida ha estat la recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018 relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent que són aquestes:

Les competències clau que es recullen en el perfil competencial de sortida són l’adaptació al sistema educatiu de les competències clau establertes en la recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018 relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

 • Competència en comunicació lingüística. CCL
 • Competència plurilingüe. CP
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria. MCTE
 • Competència digital. Competència transversal. CD
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. Competència transversal. CPSAA
 • Competència ciutadana. Competència transversal. CC
 • Competència emprenedora. Competència transversal. CE
 • Competència en consciència i expressió culturals. CCEC
Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: Departament d’Educació

 

La resposta als diferents reptes que formen part intrínseca de les competències clau necessita els coneixements, destreses i actituds subjacents a les competències clau i són abordats en les diferents àrees i matèries que componen el currículum.

 

Indicadors operatius de les competències clau en l’ensenyament bàsic

Per a cadascuna de les competències clau s’ha definit un conjunt d’indicadors operatius, partint dels diferents marcs internacionals de referència existents.
Els indicadors operatius de les competències clau constitueixen el marc referencial a partir del qual es concreten les competències específiques de cada àrea, matèria o àmbit. Aquesta vinculació entre indicadors operatius i competències específiques fa que de l’avaluació d’aquestes últimes es pugui inferir el grau d’adquisició de les competències clau definides en el perfil competencial de sortida i, per tant, la consecució de les competències i objectius previstos per a l’etapa.
Atès que les competències s’adquireixen necessàriament de forma seqüencial i progressiva, s’inclouen també al perfil competencial de sortida els indicadors operatius que orienten sobre el nivell d’acompliment esperat en completar l’educació primària, afavorint i explicitant així la continuïtat, la coherència i la cohesió entre les dues etapes que componen l’ensenyament obligatori.

Competència en comunicació lingüística (CCL)

La competència en comunicació lingüística suposa interactuar de forma oral, escrita o signada de manera coherent i adequada en diferents àmbits i contextos i amb diferents propòsits comunicatius. Implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de coneixements, destreses i actituds que permeten comprendre, interpretar i valorar críticament missatges orals, signats, escrits, audiovisuals o multimodals evitant els riscos de manipulació i desinformació, així com comunicar-se eficaçment amb altres persones de manera cooperativa, creativa, ètica i respectuosa.
La competència en comunicació lingüística constitueix la base per al pensament propi i per a la construcció del coneixement en tots els àmbits del saber. Per això, el seu desenvolupament està vinculat a la reflexió explícita sobre el funcionament de la llengua en els gèneres discursius específics de cada àrea de coneixement, així com als usos de l’oralitat, la signació o l’escriptura per pensar i per aprendre. Finalment, fa possible apreciar la dimensió estètica del llenguatge i gaudir de la cultura literària.

Els indicadors operatius CCL1, CCL2 i CCL5 estan vinculats amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència plurilingüe (CP)

La competència plurilingüe implica utilitzar diferents llengües, orals o signades, de manera apropiada i eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Aquesta competència suposa reconèixer i respectar els perfils lingüístics individuals i aprofitar les experiències pròpies per desenvolupar estratègies que permetin intervenir i fer transferències entre llengües, incloses les clàssiques, i, si escau, mantenir i adquirir destreses en la llengua o llengües familiars a les llengües oficials. Integra, així mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a conèixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat amb l’objectiu de fomentar la convivència democràtica.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (MCTE)

La competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria comporta la comprensió del món utilitzant els mètodes científics, el pensament i representació matemàtics, la tecnologia i els mètodes de l’enginyeria per transformar l’entorn de forma compromesa, responsable i sostenible.
La competència matemàtica permet desenvolupar i aplicar la perspectiva i el raonament matemàtics per tal de resoldre diversos problemes en diferents contextos.
La competència en ciència comporta la comprensió i explicació de l’entorn natural i social, utilitzant un conjunt de coneixements i metodologies, incloses l’observació i l’experimentació, per tal de plantejar preguntes i extreure conclusions basades en proves per poder interpretar i transformar el món natural i el context social.
La competència en tecnologia i enginyeria comprèn l’aplicació dels coneixements i metodologies propis de les ciències per transformar la nostra societat d’acord amb les necessitats o desitjos humans en un marc de seguretat, responsabilitat i sostenibilitat.

L’indicador operatiu MCTE2 està vinculat amb la competència específica 2 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 1 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu MCTE5 està vinculat amb les competències específiques 2 i 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 1 i 4 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència digital. Competència transversal (CD)

La competència digital implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable, de les tecnologies digitals pel desenvolupament i benestar personal, per a l’aprenentatge, per a la feina, per a l’oci i per a la participació en la societat.
Inclou, la gestió de dispositius i aplicacions digitals (maneig, configuració, manteniment), l’alfabetització en informació i dades, la comunicació i la col·laboració, l’educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat (inclòs el benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat), assumptes relacionats amb la ciutadania digital, la privacitat, la propietat intel·lectual, la resolució de problemes i el pensament computacional i crític.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. Competència transversal (CPSAA)

La competència personal, social i d’aprendre a aprendre implica l’habilitat de reflexionar sobre un mateix, per autoconèixer-se, acceptar-se i promoure un creixement personal constant; gestionar el temps i la informació eficaçment; col·laborar amb altres de manera constructiva; mantenir la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida. Inclou l’habilitat de fer front a la incertesa i la complexitat, adaptar-se als canvis, aprendre a aprendre, contribuir al propi benestar físic i emocional, conservar la salut física i mental, i ser capaç de portar una vida saludable i orientada al futur, expressar empatia i gestionar els conflictes en un context integrador i de suport.

Aquesta competència clau està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

L’indicador operatiu CPSAA1 està vinculat amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA2 està vinculat amb la competència específica 2 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i la competència 1 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA3 està vinculat amb les competències específiques 1 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA4 està vinculat amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA5 està vinculat amb totes les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència ciutadana. Competència transversal (CC)

La competència ciutadana permet actuar com a ciutadans responsables i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial. Inclou l’alfabetització cívica, l’adopció conscient dels valors propis a una cultura democràtica basada en el respecte als drets humans i a les lleis que emmarquen la interacció social, la reflexió crítica sobre els grans problemes ètics del nostre temps, i el desenvolupament d’un estil de vida sostenible d’acord amb els objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats en l’Agenda 2030.

Aquesta competència clau està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

L’indicador operatiu CC1 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC2 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC3 està vinculat amb les competències específiques 3,  4 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i  4 i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC4 està vinculat amb la competència específica 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

Competència emprenedora. Competència transversal (CE)

La competència emprenedora implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per a generar resultats de valor per a altres. Aporta estratègies que permetin adaptar la mirada per detectar necessitats i oportunitats; entrenar el pensament per analitzar i avaluar l’entorn, crear i replantejar idees utilitzant la imaginació, la creativitat, el pensament estratègic i la reflexió ètica, crítica i constructiva dins dels processos creatius i d’innovació; i despertar la disposició a aprendre, a arriscar, a afrontar la incertesa, prendre decisions basades en la informació i el coneixement i col·laborar de manera àgil amb altres persones, amb motivació, empatia, habilitats de comunicació i de negociació.

L’indicador operatiu CE1 està vinculat amb les competències específiques 1 i 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 i 4 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Els indicadors operatius CE2 i CE3 estan vinculats amb la competència específica 1 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència en consciència i expressió culturals (CCEC)

La competència en consciència i expressió culturals implica comprendre i respectar la forma en què les idees i el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals. Implica esforçar-se per comprendre, desenvolupar i expressar les idees pròpies i un sentit de pertinença a la societat o d’exercir una funció en aquesta en diferents formes i contextos, així com l’enriquiment de la identitat a través del diàleg intercultural.

Aquesta competència clau està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

Els indicadors operatius CCEC1, CCEC2 i CCEC4 estan vinculats amb la competència específica 3 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CCEC3 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

IMPORTANT. Les vinculacions que he establert entre les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària i els indicadors operatius de les competències clau són una apreciació meva i no apareixen com a tal en el decret.

 

Aquests documents recullen de manera gràfica les vinculacions que he establert entre entre les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària, els criteris d’avaluació de les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària, els indicadors operatius de les competències clau i les competències clau.

L’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària contribuiria a l’assoliment d’aquestes competències clau d’aquesta manera:

 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. 25 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència ciutadana. 14 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència en consciència i expressió culturals. 7 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència emprenedora. 7 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència en comunicació lingüística. 7 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria. 4 correlacions entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau.
 • Competència plurilingüe. 0 correlacions entre entre criteris d’avaluació de competències específiques i indicadors operatius de competències clau. a excepció dels centres on en el marc del seu projecte lingüístic s’imparteixen les classes d’educació física en llengua estrangera.

Pel que fa a la competència clau digital, no s’estableix relació directa amb cap competència específica de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària, ni en el propi redactat de la competència, ni a cap criteri d’avaluació ni a a cap saber, però en canvi a la introducció s’ha redactat un paràgraf sencer que fa esment a l’ús de la tecnologia al servei de l’educació física.

La tecnologia, que en la societat actual sovint contribueix al fet que l’alumnat mostri en ocasions comportaments cada vegada més sedentaris, sobretot vinculats a l’ús de pantalles, també pot ser una eina molt útil al servei de l’educació física. La utilització responsable d’aparells, recursos i aplicacions digitals com ara dispositius mòbils, polseres d’activitat, codis QR, aplicacions orientades a la salut, de geolocalització, de realitat virtual o augmentada o de caire més escolar entre d’altres per part de les persones docents i de l’alumnat pot proporcionar un seguit de beneficis i utilitats com ara estimular la motivació i la participació, reforçar i avaluar els aprenentatges, afavorir la reflexió, difondre i donar valor a pràctiques, registrar i recollir evidències qualitatives i quantitatives de pràctiques d’activitats físiques dins i fora de l’escola entre altres aspectes.

 

Competències específiques + indicadors operatius competències clau

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

 

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/amm13552wh2wpe50kekf11xiuq50eu7x

 

Competències específiques + criteris avaluació + indicadors operatius competències clau

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/7f3qtf8a7xxv8jlomvi00dtz763uf246

 

Competències específiques + criteris avaluació + competències clau

Com contribueix l'EF a l'assoliment de les competències clau?

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/mmm9as8or1g9wj61234hq7b061u1t0jf

 

Document descarregable

Full de càlcul de Google editable

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZAsedTFUv7QwLTl7rZcfQLuPxiwp7MT4ZeSWIB04Hc/copy

Full de càlcul Excel editable

https://app.box.com/s/y86tv5srn2frybgda5slapcd87gyo0q1

PDF

https://app.box.com/s/xt2w6h684fjs0zgkyneq1jlhfmha6w8m

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *