Anàlisi del nou currículum d’educació física 2022

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022
Font: mouelcos.cat

Anàlisi del nou currículum d’educació física 2022

Anàlisi del nou currículum d’educació física 2022. L’aprovació per part del govern de l’estat espanyol de la nova llei d’educació LOMLOE (Ley orgánica de modificación de la LOE) ha comportat l’elaboració de nous currículums educatius per a l’educació infantil, per a totes les etapes d’ensenyament obligatori (educació primària, educació secundària i cicles formatius de grau bàsic) i per al batxillerat.

A Catalunya, en el marc de les seves competències també s’han elaborat uns nous currículums per a les diferents àrees i matèries que representen una evolució i continuïtat dels currículums aprovats l’any 2015.

Elements del nou currículum

El DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica ordena tots els ensenyaments de l’educació bàsica (educació primària, educació secundària i cicles formatius de grau bàsic) en un únic document. No s’han publicat decrets separats per a primària i secundària com s’havia fet fins ara.

Vectors del currículum

En el preàmbul del decret es destaquen sis vectors que marquen els àmbits on focalitzar tots els esforços i totes les estratègies per la millora del model educatiu. Són elements de caràcter transversal que s’han de tenir presents i han d’articular totes i cadascuna de les decisions relatives al desplegament del currículum.

Aquests vectors tornen a aparèixer a l’articulat del decret (capítol 1, article 3.1) amb un ordre i títols lleugerament diferents.

1. Currículum competencial (aprenentatges competencials a l’articulat) per a un aprenentatge profund i funcional, que es pugui utilitzar en contextos diferents, perduri al llarg del temps i permeti resoldre problemes en situacions reals, mitjançant una mirada global que interrelacioni els coneixements.

2. Qualitat de l’educació lingüística (qualitat de l’educació de les llengües a l’articulat) que proporcioni les eines i els recursos necessaris per comprendre la realitat, expressar el pensament, raonar, transmetre el coneixement i una determinada manera de veure i entendre el món, i de relacionar-se amb les altres persones. I tot això respectant les llengües d’origen de l’alumnat i en diferents llengües.

3. Universalitat del currículum (igual a l’articulat) que faci possible l’accessibilitat de tothom a l’educació, la inclusió efectiva, la igualtat d’oportunitats, l’equitat educativa, la plena participació i l’èxit educatiu, a través del disseny universal per a l’aprenentatge i la personalització de les propostes i del recorregut educatiu per contribuir a fer que cadascú pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

4. Incorporació de la coeducació (perspectiva de gènere a l’articulat), principi rector del sistema educatiu i criteri d’organització pedagògica dels centres cabdal per afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere. El currículum considera la perspectiva de gènere i està dissenyat des de la perspectiva de la igualtat de tracte i la no discriminació.

5. Benestar emocional (igual a l’articulat) que sumat a un clima relacional positiu és clau per afrontar els aprenentatges. El currículum contribueix a crear espais de convivència, promou el benestar emocional per ajudar l’alumnat i en especial al que està en situació de vulnerabilitat a desenvolupar competències emocionals d’autoestima, consciència i regulació emocional, autonomia personal i competència social.

6. Promoció d’una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global (ciutadania democràtica i consciència global a l’articulat) que sigui capaç de comprometre’s amb el seu entorn i d’emprendre accions encaminades a provocar canvis per construir una societat més justa i equitativa, pacífica, inclusiva i sostenible, afrontant els reptes que signifiquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible i conviure amb el món i les altres persones respectant la diversitat.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: Departament d’Educació

 

 

Objectius generals

L’educació bàsica ha de contribuir a l’adquisició per part de l’alumnat de les capacitats presents en els indicadors del perfil competencial de sortida que els permetin: (en cursiva els objectius que considero que estableixen certa relació amb l”educació física i en negreta el que considero que està estretament lligat amb l’educació física)

a. Assumir responsablement els seus deures; conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres; practicar l’empatia, la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b. Desenvolupar i consolidar hàbits d’autoregulació, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per portar a terme de manera satisfactòria les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal i relacional.

c. Valorar la igualtat de gènere i respectar la diversitat sexual, de gènere, ètnica o de capacitats. Rebutjar els estereotips que suposin qualsevol forma de discriminació entre persones. Conèixer els drets sexuals i reproductius i exercir-los des del respecte a qualsevol persona i des de l’autocura.

d. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com rebutjar tot tipus de violència i discriminació, especialment la violència masclista i la violència LGTBI-fòbica, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

e. Adquirir destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques i avançar en una reflexió ètica sobre el funcionament i l’ús de la tecnologia.

f. Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar i resoldre els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.

g. Conèixer, comprendre i aplicar les diferents formes de raonament pròpies de les matemàtiques i usar-les en la resolució de problemes propis en els diversos camps de coneixement i de l’experiència.

h. Desenvolupar la iniciativa emprenedora i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

i. Utilitzar la llengua catalana en tots els contextos relacionats amb els aprenentatges tant formals com informals.

j. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en llengua castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

k. Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

l. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic, cultural i gastronòmic.

m. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals, adquirir estratègies per poder prendre decisions conscients sobre el consum alimentari, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

n. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, l’alimentació, el consum, la cura, la consideració i el respecte cap als éssers vius, i contribuir a la conservació i millora del medi ambient.

o. Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

p. Desenvolupar hàbits quotidians de mobilitat activa, autònoma i saludable, per fomentar l’educació vial i actituds de respecte per prevenir els accidents de trànsit.

q. Prendre consciència de les problemàtiques que té plantejades la humanitat i que es concreten en els objectius de desenvolupament sostenible.

Des d’una mirada transversal la majoria dels objectius poden ser abordats des de l’educació física.

L’objectiu m és el que té una relació més explícita amb el nostre àmbit. Molts d’altres (a, b, c, d, h, l, n, o, p) també tenen gran vinculació amb l’àrea i la matèria d’educació física a través de les connexions amb els sabers que formen part dels nous currículums d’educació física.

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/xavplkjtloe0jem8fxlpn1x0p4lczuhp

 

Estructura del currículum

El currículum de l’educació primària s’estructura en àrees de coneixement. L’educació primària té tres cicles:

 • Primer cicle: 1r i 2n curs
 • Segon cicle: 3r i 4t curs
 • Tercer cicle: 5è i 6è curs

El currículum de l’educació secundària s’estructura en matèries. L’educació secundària té dos cicles:

 • Primer cicle: 1r, 2n i 3r curs
 • Segon cicle: 4t curs

El currículum dels cicles formatius del grau bàsic s’estructura en àmbits i comprèn dos cursos.

Els centres educatius i les zones escolars rurals poden adoptar organitzacions funcionals alternatives als cicles per aprofitar les oportunitats educatives que ofereix l’entorn i donar resposta a problemàtiques educatives derivades del context.
Les àrees i matèries poden agrupar-se en àmbits per a la seva impartició de forma integrada, tot i que l’agrupació d’àrees i matèries per àmbits present en el currículum 2015 ha desaparegut.

Elements del currículum

Els elements del currículum són les competències clau i el perfil competencial de sortida, les competències específiques de les àrees o matèries, els criteris d’avaluació, els sabers i les situacions d’aprenentatge.

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/2ynbfbimvjlqyepeso3yrs1l6bkr751f

 

Competències clau

Assoliments que es consideren imprescindibles per tal que l’alumnat progressi amb garanties d’èxit en el seu itinerari educatiu i afronti els principals reptes i desafiaments globals i locals. Aquestes competències són l’adaptació de les competències clau establertes a la recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018 relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

 1. Competència en comunicació lingüística. CCL
 2. Competència plurilingüe. CP
 3. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria. MCTE
 4. Competència digital. CD. Transversal.
 5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. CPSAA. Transversal.
 6. Competència ciutadana. CC. Transversal.
 7. Competència emprenedora. CE. Transversal.
 8. Competència en consciència i expressió culturals. CCEC

S’ha definit per a cada competència clau un conjunt d’indicadors operatius, partint dels diferents marcs internacionals de referència existents. Els indicadors operatius de les competències clau constitueixen el marc referencial a partir del qual es concreten les competències específiques de cada àrea o matèria. Aquesta vinculació entre indicadors operatius i competències específiques fa que de l’avaluació de les competències específiques es pugui inferir el grau d’adquisició de les competències clau definides en el perfil competencial de sortida i, per tant, la consecució de les competències i objectius previstos per a l’etapa.

Competència en comunicació lingüística (CCL)

La competència en comunicació lingüística suposa interactuar de forma oral, escrita o signada de manera coherent i adequada en diferents àmbits i contextos i amb diferents propòsits comunicatius. Implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de coneixements, destreses i actituds que permeten comprendre, interpretar i valorar críticament missatges orals, signats, escrits, audiovisuals o multimodals evitant els riscos de manipulació i desinformació, així com comunicar-se eficaçment amb altres persones de manera cooperativa, creativa, ètica i respectuosa.
La competència en comunicació lingüística constitueix la base per al pensament propi i per a la construcció del coneixement en tots els àmbits del saber. Per això, el seu desenvolupament està vinculat a la reflexió explícita sobre el funcionament de la llengua en els gèneres discursius específics de cada àrea de coneixement, així com als usos de l’oralitat, la llengua de signes o l’escriptura per pensar i per aprendre. Finalment, fa possible apreciar la dimensió estètica del llenguatge i gaudir de la cultura literària.

Els indicadors operatius CCL1, CCL2 i CCL5 estan vinculats amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència plurilingüe (CP)

La competència plurilingüe implica utilitzar diferents llengües, orals o signades, de manera apropiada i eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Aquesta competència suposa reconèixer i respectar els perfils lingüístics individuals i aprofitar les experiències pròpies per desenvolupar estratègies que permetin intervenir i fer transferències entre llengües, incloses les clàssiques, i, si escau, mantenir i adquirir destreses en la llengua o llengües familiars a les llengües oficials. Integra, així mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a conèixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat amb l’objectiu de fomentar la convivència democràtica.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (MCTE)

La competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria comporta la comprensió del món utilitzant els mètodes científics, el pensament i representació matemàtics, la tecnologia i els mètodes de l’enginyeria per transformar l’entorn de forma compromesa, responsable i sostenible.
La competència matemàtica permet desenvolupar i aplicar la perspectiva i el raonament matemàtics per resoldre diversos problemes en diferents contextos.
La competència en ciència comporta la comprensió i explicació de l’entorn natural i social, utilitzant un conjunt de coneixements i metodologies, incloses l’observació i l’experimentació, per plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves per poder interpretar i transformar el món natural i el context social.
La competència en tecnologia i enginyeria comprèn l’aplicació dels coneixements i metodologies propis de les ciències per transformar la nostra societat d’acord amb les necessitats o desitjos humans en un marc de seguretat, responsabilitat i sostenibilitat.

L’indicador operatiu MCTE2 està vinculat amb la competència específica 2 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 1 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu MCTE5 està vinculat amb les competències específiques 2 i 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 1 i 4 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència digital (CD)

La competència digital implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable, de les tecnologies digitals per al desenvolupament i benestar personal, per a l’aprenentatge, per a la feina, per a l’oci i per a la participació en la societat.
Inclou, la gestió de dispositius i aplicacions digitals (maneig, configuració, manteniment), l’alfabetització en informació i dades, la comunicació i la col·laboració, l’educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat (inclòs el benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat), assumptes relacionats amb la ciutadania digital, la privacitat, la propietat intel·lectual, la resolució de problemes i el pensament computacional i crític.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència personal, social i d’aprendre a aprendre (CPSAA)

La competència personal, social i d’aprendre a aprendre implica l’habilitat de reflexionar sobre un mateix, per autoconèixer-se, acceptar-se i promoure un creixement personal constant; gestionar el temps i la informació eficaçment; col·laborar amb altres de manera constructiva; mantenir la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida. Inclou l’habilitat de fer front a la incertesa i la complexitat, adaptar-se als canvis, aprendre a aprendre, contribuir al propi benestar físic i emocional, conservar la salut física i mental, i ser capaç de portar una vida saludable i orientada al futur, expressar empatia i gestionar els conflictes en un context integrador i de suport.

Aquesta competència clau està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

L’indicador operatiu CPSAA1 està vinculat amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA2 està vinculat amb la competència específica 2 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i la competències 1 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA3 està vinculat amb les competències específiques 1 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA4 està vinculat amb la competència específica 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CPSAA5 està vinculat amb totes les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència ciutadana (CC)

La competència ciutadana permet actuar com a ciutadans i ciutadanes responsables i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial. Inclou l’alfabetització cívica, l’adopció conscient dels valors propis d’una cultura democràtica basada en el respecte als drets humans i a les lleis que emmarquen la interacció social, incloent-hi la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la no-discriminació, la reflexió crítica sobre els grans problemes ètics del nostre temps i el desenvolupament d’un estil de vida sostenible d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible plantejats en l’Agenda 2030.

Aquesta competència bàsica està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

L’indicador operatiu CC1 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC2 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC3 està vinculat amb les competències específiques 3,  4 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i  4 i 5 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CC4 està vinculat amb la competència específica 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència emprenedora (CE)

La competència emprenedora implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per obtenir resultats de valor per a altres. Aporta estratègies que permetin adaptar la mirada per detectar necessitats i oportunitats; entrenar el pensament per analitzar i avaluar l’entorn, crear i replantejar idees utilitzant la imaginació, la creativitat, el pensament estratègic i la reflexió ètica, crítica i constructiva dins dels processos creatius i d’innovació; i despertar la disposició a aprendre, a arriscar, a afrontar la incertesa, prendre decisions basades en la informació i el coneixement i col·laborar de manera àgil amb altres persones, amb motivació, empatia i habilitats de comunicació i de negociació.

L’indicador operatiu CE1 està vinculat amb les competències específiques 1 i 4 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 i 4 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Els indicadors operatius CE2 i CE3 estan vinculats amb la competència específica 1 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i 2 de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Competència en consciència i expressió culturals (CCEC)

La competència en consciència i expressió culturals implica comprendre i respectar la forma en què les idees i el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals. Implica esforçar-se per comprendre, desenvolupar i expressar les idees pròpies i un sentit de pertinença a la societat o d’exercir una funció en diferents formes i contextos, així com l’enriquiment de la identitat a través del diàleg intercultural.

Aquesta competència clau està estretament lligada a l’educació física. Tots els indicadors operatius d’aquesta competència bàsica estan vinculats amb competències específiques d’educació física.

Els indicadors operatius CCEC1, CCEC2 i CCEC4 estan vinculats amb la competència específica 3 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

L’indicador operatiu CCEC3 està vinculat amb les competències específiques 3 i 5 de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/xjfa4yjc0n2h3pzl01cn7pgugo57wnjr

 

IMPORTANT. Les vinculacions que he establert entre les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària i de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària i els indicadors operatius de les competències clau són una apreciació meva i no apareixen com a tal en el decret.

Perfil competencial de sortida

Són aprenentatges bàsics i  competències que tot l’alumnat ha d’haver adquirit i desenvolupat en finalitzar l’educació bàsica. El perfil competencial de sortida es concreta en els indicadors operatius de caràcter transversal que totes les àrees o matèries han de tenir en compte i implementar en les respectives concrecions curriculars i programacions educatives de centre i d’aula.

 1. Desenvolupar una actitud responsable a partir de la presa de consciència de la degradació del medi ambient basada en el coneixement de les causes que la provoquen, agreugen o milloren, des d’una visió sistèmica, tant local com global.
 2. Identificar els diferents aspectes relacionats amb el consum responsable i de productes de proximitat, valorant-ne les  repercussions sobre el bé individual i el comú, jutjant críticament les necessitats i els excessos i exercint un control social davant la vulneració dels seus drets com a consumidor.
 3. Desenvolupar hàbits de vida saludable a partir de la comprensió del funcionament de l’organisme i la reflexió crítica sobre els factors interns i externs que hi incideixen , assumint la responsabilitat personal en la promoció de la salut pública, incloent-hi el coneixement d’una sexualitat positiva, respectuosa i igualitària.
 4. Exercitar la sensibilitat per detectar situacions de desigualtat i exclusió des de la comprensió de les seves causes complexes, per desenvolupar sentiments d’empatia.
 5. Desenvolupar un compromís actiu amb la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la no-discriminació, coneixent el recorregut històric per a la consecució dels drets humans de totes les persones i col·lectius.
 6. Entendre els conflictes com a elements connaturals a la vida en societat que s’han de resoldre de manera pacífica i rebutjar qualsevol expressió de violència masclista, LGTBI-fòbica, racista, capacitista o motivada per qualsevol altra mena de situació personal o socioeconòmica.
 7. Analitzar de manera crítica i aprofitar les oportunitats de tota mena que ofereix la societat actual, en particular les de la cultura digital, avaluant-ne els beneficis i riscos i fent un ús ètic i responsable que contribueixi a la millora de la qualitat de vida personal i col·lectiva.
 8. Acceptar la incertesa com una oportunitat per articular respostes més creatives, aprenent a gestionar l’ansietat que pot comportar.
 9. Cooperar i conviure en societats obertes i canviants, valorant la diversitat personal i cultural com a font de riquesa i fomentant l’interès per altres llengües i cultures.
 10. Sentir-se part d’un projecte col·lectiu, tant en l’àmbit local com en el global, desenvolupant empatia i generositat.
 11. Desenvolupar les habilitats que li permetin seguir aprenent al llarg de la vida, des de la confiança en el coneixement com a motor de desenvolupament i la valoració crítica dels riscos i beneficis d’aquest coneixement.

 

Competències específiques de les àrees o matèries

Aprenentatges, tant pel que fa a les capacitats com pel que fa als sabers, que l’alumnat ha de desenvolupar per tal de poder-los fer servir en diferents situacions de la seva vida. Són la síntesi entre les competències clau i els sabers propis de cada àrea o matèria. El seu desenvolupament es produeix a través de situacions d’aprenentatge contextualitzades que l’alumnat ha de resoldre.

Les competències específiques de les àrees o matèries estan redactades seguint aquesta estructura:

 • Capacitat (infinitiu) + contingut (en quines condicions, de quina manera es realitza l’aprenentatge) + finalitat.
 • Exemple competència específica 2 de l’etapa de l’educació primària.
 • (Capacitat) Desenvolupar un estil de vida actiu i saludable, (contingut) incorporant la pràctica habitual d’activitats físiques i altres comportaments beneficiosos per a la salut durant la vida quotidiana (finalitat) per a adquirir hàbits que contribueixin al benestar físic, mental i social.

En el cas de l’educació física a l’etapa de l’educació primària i a l’etapa de l’educació secundària s’han definit un total de cinc competències específiques.

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/82lq9q9b5z5s2pugbiqb69ahw6uhazyl

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/1o1ynigemd2auzu9978q9p5wcf5donw9

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/oco8obd0gc3ou5vq804pl1oujfawswyu

 

Criteris d’avaluació

Referents de l’avaluació vinculats a les competències específiques de les àrees i matèries que indiquen l’assoliment dels aprenentatges de l’alumnat desenvolupats en les diferents situacions d’aprenentatge.

Els criteris d’avaluació estan redactats seguint aquesta estructura:

 • Capacitat (infinitiu) + contingut (substantiu) + context, característiques desitjables (gerundi, a través de, a partir de, etc.).
 • Exemple criteri d’avaluació 2.1 del segon cicle de l’etapa de l’educació primària vinculat a la competència específica 2.
 • (Capacitat) Incorporar la pràctica habitual (contingut) d’activitats físiques en la vida quotidiana, la higiene personal, l’educació postural, l’alimentació saludable, la hidratació i el descans com a comportaments beneficiosos per a la salut (context) valorant-ne la contribució al benestar físic, mental i social.

Els criteris d’avaluació es refereixen a la capacitat que es formula a la competència a través d’allò que ha de fer l’alumnat (acció) per tal de mostrar l’assoliment de l’aprenentatge. Hi ha una relació estreta entre la capacitat que es formula a la competència i els diversos aspectes de la capacitat que s’expliciten als criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació evidencien de quina de quina manera s’acredita l’aprenentatge formulat a la competència incloent característiques desitjables sobre
com desenvolupar l’acció en relació als continguts.

Les competències específiques poden estan associades a diversos criteris d’avaluació, la suma de tots ells demostren que l’alumnat ha assolit la competència. En alguns casos el criteri d’avaluació pot ser únic.

Criteris d’avaluació de primària

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Apunts sobre el nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Apunts sobre el nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Apunts sobre el nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/723klp5wg1k1yqhhe4ir9sxded78w0dk

 

Criteris d’avaluació de secundària

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/1r2ts3yyrajbbhz2u9mm3buv9srbvsfq

Sabers

Coneixements, destreses, valors i actituds propis d’una àrea o matèria que són necessaris per a l’adquisició de les competències específiques.

Els sabers estan redactats seguint aquesta estructura:

 • Acció + contingut + context.
 • Exemple saber del bloc de sabers Vida activa i saludable del segon cicle de l’etapa de l’educació primària vinculat a la competència específica 2 i al criteri d’avaluació 2.1.
 • (Acció) Reconeixement (contingut) dels efectes físics i mentals beneficiosos que la pràctica habitual d’activitats físiques i un estil de vida actiu tenen per a la salut (context) en la vida quotidiana.
Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/sf9uruqpvjqql28tkzjrg3rb0b2x9g9c

 

Competències específiques, criteris d’avaluació i sabers

Les competències específiques de les àrees o matèries estan redactades seguint aquesta estructura:

 • Capacitat (infinitiu) + contingut (en quines condicions, de quina manera es realitza l’aprenentatge) + finalitat.
 • Exemple competència específica 2 de l’etapa de l’educació primària.
 • (Capacitat) Desenvolupar (contingut) un estil de vida actiu i saludable, incorporant la pràctica habitual d’activitats físiques i altres comportaments beneficiosos per a la salut durant la vida quotidiana (finalitat) per adquirir hàbits que contribueixin al benestar físic, mental i social.

Els criteris d’avaluació estan redactats seguint aquesta estructura:

 • Capacitat (infinitiu) + contingut (substantiu) + context, característiques desitjables (gerundi, a través de, a partir de, etc.).
 • Exemple criteri d’avaluació 2.1 del segon cicle de l’etapa de l’educació primària vinculat a la competència específica 2.
 • (Capacitat) Incorporar (contingut) la pràctica habitual d’activitats físiques en la vida quotidiana, la higiene personal, l’educació postural, l’alimentació saludable, la hidratació i el descans com a comportaments beneficiosos per a la salut (context) valorant-ne la contribució al benestar físic, mental i social.

Els sabers estan redactats seguint aquesta estructura:

 • Acció + contingut + context.
 • Exemple saber del bloc de sabers Vida activa i saludable del segon cicle de l’etapa de l’educació primària vinculat a la competència específica 2 i al criteri d’avaluació 2.1.
 • (Acció) Reconeixement (contingut) dels efectes físics i mentals beneficiosos que la pràctica habitual d’activitats físiques i un estil de vida actiu tenen per a la salut (context) en la vida quotidiana.

 

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: mouelcos.cat

Situacions d’aprenentatge

Escenaris que l’alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret en forma de pregunta o problema a la que cal donar resposta. L’aprenentatge a partir de situacions permet articular la programació en un seguit de contextos que entrellacen els sabers amb les capacitats que sustenten l’enfocament competencial dels aprenentatges.

Anàlisi del nou currículum d'educació física 2022

Font: Departament d’Educació

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *